VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

  1. BİLGİLENDİRME

Başvuru sahibi kişisel verileriyle ilgili sorularını ve taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da işbu "Başvuru Formu" ile iletebilirler.

Elden, noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla ‘’Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda  Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak  NO-42-44 Kat:3 Kapı No :7  Kadıköy / İstanbul adresine yapılacak şahsen yazılı başvurularda dilekçenin yahut işbu formun imzalı bir nüshasının ve kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz. Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.

Elektronik İmzalı yapılacak başvuruların ise trainerbaran@gmail.com adresine yapılması gerekmektedir. Bu başvurularda kişinin e-posta adresinin ismiyle eşleşir bir şekilde sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir. Başvuru konusu ile ilgili evrakların başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Başvuru usulüne göre zarfın üzerine, tebligata veya e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir

Bu başvuru formunun kullanılması zorunlu olmayıp, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde gerçekleştirilen her başvuru değerlendirmeye alınacaktır.

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad, Soyad

 

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası

 

Telefon Numarası

 

E-Posta Adresi

 

Adresi

 

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLGİSİ

Başvuru sahibi Site Üyesi ise hangi üye olduğunu, üye değilse, Şirketimiz ile olan ilişkini belirtmelidir. (Eski üye, misafir, eski çalışan, iş başvurusu v.b.)

☐ Müşteri                          ☐ Ziyaretçi                                                        ☐ Çalışan (Çalışılan Yıllar: ………- ………)

☐ Çalışan Adayı                ☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı                      ☐ Diğer (Lütfen Belirtiniz)

(Açıklama)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEPLERİ

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında

herkes, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımıza aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma

hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

e) KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun

olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması

hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme.”

 

Yukarıdaki kanun maddesinde yer alan bentlerden hangisi veya hangileri hakkında talepte bulunduğu aşağıdaki kutucuklarda işaretlenmelidir. 

 

☐ a bendi        ☐ b bendi        ☐ c bendi        ☐ ç bendi        ☐ d bendi

☐ e bendi        ☐ f bendi         ☐ g bendi        ☐ ğ bendi

Başvurucunun Talep İle İlgili Açıklaması (Başvuru konusu ile ilgili evrakların başvuruya eklenmesi gerekmektedir.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. BAŞVURU SAHİBİNE YANIT ŞEKLİ

☐ Adresime gönderme                ☐ Elden teslim                 ☐ E-Posta yolu ile

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesinin bulunması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibi işbu başvuru formunu, doğru ve eksiksiz şekilde dolduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik tespiti için Şirketimiz ek bilgi ve belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru sahibince verilen bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış/eksik bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı zararlardan ve taleplerden dolayı Şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır.

Başvuru Sahibi Ad- Soyad:

İMZA: