BARAN KALAYCI MADNESS CHALLENGE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR:

MADDE 1-

(1) İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

(2)SATICI(sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Unvanı :BARAN KALAYCI ONLİNE DANIŞMANLIK VE KOÇLUK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

ADRES: Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak  NO-42-44 Kat:3 Kapı No :7  Kadıköy İstanbul

 

E-POSTA:trainerbaran@gmail.com

TEL:0533 474 92 03

(3)ALICI / KİŞİ (sözleşmede bundan sonra "YARIŞMACI" olarak anılacaktır)

Adı Soyadı

Adresi:

Telefon

(4)İş bu sözleşmeyi kabul etmekle YARIŞMACI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

MADDE 2-

(1)İş bu Madness Challenge Abonelik Sözleşmesi, https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan abonelik sözleşmesinin (https://www.barankalayci.com/Sayfalar/abonelik-sozlesmesi-7) eki mahiyetinde olup iş bu sözleşmede yer alan özel düzenlemeler dışında abonelik sözleşmesinde yer alan düzenlemeler aynen geçerlidir. Nitekim MADNESS CHALLENGE ABONELİK hizmeti; şirketimizce sunulan ABONELİK hizmetinin özel bir türü mahiyetindedir. 

(2)Abonelik sözleşmesinden farklı olarak şirketimizce sunulan MADNESS yarışma süreci (2 ay) için peşinen ve nakden ücret alınacak olup ayrıca bir abonelik hizmet bedeli tahsil edilmeyecektir. Yarışma sürecinin bitiminde (2. Ayın sonunda) iş bu MADNESS CHALLENGE ABONELİK sözleşmesi, ABONELİK sözleşmesi olarak devam edecek ve Abonelik sözleşmesindeki hükümler uygulanacaktır. 

(3)Söz konusu Madness yarışmasının sonucunda Satıcı tarafından belirlenen ve https://www.barankalayci.com/sitesinde açıkça belirtilen şartlara uygun şekilde yarışmacılar arasından en başarılı ve şartlara en uygun olan 10 kişi belirlenecektir. Bu kişiler Satıcı tarafından belirlenen ödülleri almaya hak kazanacaktır. 

(4)İş bu Madness Challenge Abonelik Sözleşmesi’nin konusu, YARIŞMACI’nın https://www.barankalayci.com/ Online Portal üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, YARIŞMACI olması akabinde, YARIŞMACI tarafından doldurulan anket ve verilen bilgiler doğrultusunda SATICI tarafından sunulacak hizmetin şartlarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

(5)https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme, mesafeli satış sözleşmesi, abonelik sözleşmesi ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. İş bu sözleşmede yer almayan hükümlerle ilgili mesafeli satış sözleşmesi ve abonelik sözleşmesindeki hükümler aynen uygulanır.

 

SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

MADDE 3- 

(1) https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan abonelik sözleşmesinin 3. Maddesi iş bu MADNESS CHALLENGE ABONELİK sözleşmesi için de aynen geçerlidir.

 

MADNESS CHALLENGE ABONELİK HİZMETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

MADDE 4-

(1)SATICI tarafından sunulan madness challenge abonelik hizmeti yarışma süresince (2 aylık süreyle) sınırlı olup belirli süreli bir sözleşmedir. Fakat yarışma süresinin bitiminden itibaren iş bu madness challenge abonelik sözleşmesi, belirsiz süreli abonelik sözleşmesine dönüşecektir. Abonelik sözleşmesi ise belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanunun 52/4. maddesi uyarınca taraflardan biri tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Abonelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır.

(2)İnternet sitemizde yer alan MADNESS CHALLENGE Abonelik Bedeli, YARIŞMACI tarafından nakden ve peşinen ödenecek olup şirketimizce yarışma süreci boyunca başkaca bir ABONELİK bedeli tahsil edilmeyecektir. Yarışma sürecinin sonunda iş bu madness challenge abonelik sözleşmesi, abonelik sözleşmesine dönüşeceğinden; Aylık Abonelik Bedeli, ABONE tarafından Abonelik Sözleşmesinde belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her ayın başında düzenli olarak ABONE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Aylık Abonelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus şirketimizin belirleyeceği ve ABONE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ABONE’ye bildirilecek olup; ABONE’nin Aylık Abonelik Bedeli’nde yaşanan değişiklik nedeni ile kanun ve sair mevzuattan doğan hakları saklıdır.

(3)İş bu sözleşmede 4. Maddede özel olarak belirtilen hükümler dışında ABONELİK sözleşmesinin 4. Maddesinde belirtilen hükümler aynen uygulanmaya devam edecektir. 

 

HİZMETİN TESLİMİ VE ŞEKLİ

MADDE 5- 

(1)SATICI tarafından, YARIŞMACI’nin açık rızası dahilinde verilecek bilgilere istinaden YARIŞMACI’ya özel olarak hazırlanan uzaktan eğitimin içerikleri https://www.barankalayci.com/ web sitesinde detaylıca açıklanmıştır. 

(2)Hizmetin içeriği; -YARIŞMACI tarafından doldurulan anket dikkate alınarak- YARIŞMACI’ya (kişiye) özel hazırlanan antrenman programı, beslenme planlaması ve supplement planlamasından oluşmaktadır. Programların BK Fitness mobil uygulama ve whatsapp iletişim desteği mevcuttur.

(3)Yarışma sonucunda Satıcı tarafından belirlenecek 1. olan Kişiye 100.000 TL (yüzbin türk lirası) ödül verilecek olup ondan sonraki 9 kişiye Satıcı tarafından belirlenecek toplamda 200.000 TL’lik ödüller verilecektir. 

(4)Sözleşmenin konusunu oluşturan Madness Challenge yarışmasının başlangıç tarihi, şartları ve ödülleri https://www.barankalayci.com/ web sitesinde detaylıca açıklanacaktır. 

 

SÖZLEŞME TARİHİ, İFA ZAMANI, MÜCBİR SEBEPLER:

MADDE 6-

(1)Sözleşme tarihi, Satıcı tarafından belirlenen ve internet sitesinde duyurulacak olan yarışmanın başlangıç tarihidir. 

(2)Yarışmacı, 26 Şubat 2024 – 1 Mart 2024 tarihleri arasında aktifleşecek olan kişisel anket formunu doldurur. Anketin doldurulup aboneliğin aktifleştirilmesinden sonraki 1 hafta içerisinde Satıcı tarafından hazırlanan kişiye özel programlama alıcıya teslim edilir. Teslim ile birlikte Satıcı ifa yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. 

(3)Sözleşmenin kurulduğu tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İş bu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 7-

(1)Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

(2)Satıcı, Yarışmacının ve yarışma sürecinin bitiminde Abonenin satın almış olduğu Hizmet'i Yarışmacıya/aboneye teslim ederek sözleşmedeki edimini ifa etmiş olur.

(3)Satıcı, mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yarışmacıya/Aboneye bildirmekle yükümlüdür.

(4)https://www.barankalayci.com/ dan kredi kartı yolu ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı; siparişin verildiği an değil, tahsilatın yapıldığı andır. 

 

YARIŞMACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 8-

(1)Yarışmacı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

(2)Yarışmacı, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini ve abonelik sözleşmesinde yer alan hükümleri kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

(3)Yarışmacı, https://www.barankalayci.com/ internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

(4)Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Yarışmacıya/Aboneye ait kredi kartının Yarışmacının/Abonenin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Yarışmacı/Abone kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. 

(5)Yarışmacı/Abone, abonelik bedellerinin tahsili için sisteme kaydettiği kredi kartının hamili olduğunu; kredi kartının hamili olmaması durumunda kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 

(6)Yarışmacı/Abone, aboneliğini veya abonelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir. 

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ABONELİĞİN İPTALİ

MADDE 9- 

(1)İşbu belirli süreli MADNESS CHALLENGE ABONELİK SÖZLEŞMESİ, yarışma süresiyle kısıtlı olarak yürürlükte kalacak olup yarışma sürecinin bitiminde kendiliğinden abonelik sözleşmesine dönüşecektir. Belirsiz süreli abonelik sözleşmesi ise niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. 

(2)Madness Challenge Abonelik Sözleşmesini kabul edip yarışmaya katılan ve akabinde üyeliklerini iptal etmeyen Abonelerin aylık abonelik bedeli 1 yıl boyunca kampanyalı ve avantajlı olarak 380 TL olacaktır.

(3)İş bu Madness Challenge Abonelik Sözleşmesinin -hizmetin niteliği gereği- anketin doldurulup programın yarışmacıya tesliminden sonra iptali mümkün değildir. Ancak ve ancak henüz anket doldurulmadan ve kayıt aktifleştirilmeden iptali mümkündür. Yarışma sürecinin akabinde iş bu sözleşme kendiliğinden abonelik sözleşmesine dönüşeceğinden Abone, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen Abone, Online Abone Portalı üzerinden Abonelik iptal talebini şirketimize iletebilecektir. Abone tarafından ödemesi yapılan aya ilişkin aboneliğin iptali mümkün olmamasına rağmen izleyen aylara ilişkin abonelik iptali gerçekleştirilebilir.

(4)Aboneliğin iptal edilmesinden sonra Abonenin şirketimize tekrardan Abone olması halinde, Abone yeni Aboneliğin başlangıç tarihindeki güncel Abonelik Ücretini ve Abonelik bedellerini ödemekle yükümlü olacaktır. 

(5)Şirketimiz herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak suretiyle işbu Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve Aboneliği iptal etmek hakkına sahiptir. 

(6)Abonenin Sözleşme kapsamında ödemekle mükellef olduğu bedellerin şirketimizden kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden abonelik kısıtlanır ve abonelik askıya alınır. Şirketimiz tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen abonelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde abonelik sistem üzerinden kendiliğinden iptal edilir. 

(7)Askıya alınan abonelik hallerinde abone, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yaralanamayacak olup; şirketimiz tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin Abone tarafından ödenmesi halinde Abonelik tekrar aktif hale gelecektir. Abone, aboneliğinin askıda olduğu zaman zarfında Abonelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. Abone tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, şirketimiz Abonelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı sıra ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak dâhil her türlü yasal hakkı saklıdır. 

 

CAYMA HAKKI:

MADDE 10-

(1)Yarışmacı hizmeti satın aldıktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Yarışmacı hizmeti satın aldıktan sonra anketi doldurup hizmeti aktifleştirirse cayma hakkını hiçbir suretle kullanamaz. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15) 

(2)Cayma hakkının kullanılması halinde:

(a)Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir.

(b)Cayma hakkı süresi Alıcının hizmeti/paketi satın aldığı günden itibaren başlar.

(c)Program teslim edildikten/gönderildikten sonra hizmet bedeli hiçbir suretle iade edilmez. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15)

 

GİZLİLİK:

MADDE 11-

https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, KVKK Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı taraflarca onaylanmış olup, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

YÜRÜRLÜLÜK:

MADDE 12-

(1)Yarışmacı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Yarışmacı/Abone tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsaldüzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SON HÜKÜM

MADDE 13-

13 (onüç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Yarışmacı/Abone tarafından elektronik ortamda hizmetin satın alınması ile onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

         YARIŞMACI/ABONESATICI