MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

MADDE 1-

(1) İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

(2)SATICI(sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Unvanı            :BARAN KALAYCI ONLİNE DANIŞMANLIK VE KOÇLUK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

ADRES          :Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak  NO-42-44 Kat:3 Kapı No :7  Kadıköy / İstanbul

E-POSTA       :trainerbaran@gmail.com

TEL                :0533 474 92 03

(3)ALICI / KİŞİ (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

Adı Soyadı     : 

Adresi             :

Telefon           : 

(4)İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

MADDE 2-

(1)İşbu sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya ait https://www.barankalayci.com/ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini (e-ticaret) yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünlerin/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”), 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini saptamaktadır.

(2)Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

ÖN BİLGİLENDİRME:

MADDE 3-

(1)Satıcı,

a)Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b)Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri,

c)Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

d)Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

e)Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet, 

f)Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, 

g)Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ)Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

h)Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

ı)Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

i)Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

j)Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

k)Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair tüm bu hususlarda Satıcı tarafından anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

MADDE 4- 

(1)Elektronik ortamda alınan ürün/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti sipariş özetinde belirtildiği gibidir. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI'nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

(2)Malın /Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

(3)Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

(4)Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün kodu veya  Açıklaması

Adet

Satıcı Ünvanı

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslim şekli

(5)Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

MALIN TESLİMİ VE ŞEKLİ

MADDE 5- 

(1)SATICI tarafından, ALICI’nın açık rızası dahilinde verilecek bilgilere istinaden ALICI’ya özel olarak hazırlanan uzaktan eğitim paketlerinin içerikleri https://www.barankalayci.com/ web sitesinde detaylıca açıklanmıştır. Uygulanabilirlik süresine göre isimlendirilmiş olan uzaktan eğitim paket içerikleri özetle aşağıdaki gibidir (Detayları paket içeriklerinde mevcuttur);

(a)-“12 Haftalık Gold Eğitim Paketi” içerisinde SATICI tarafından ALICI’ya özel hazırlanan antrenman programı, beslenme planlaması ve supplement planlamasından oluşmaktadır. Programların BK Fitness mobil uygulama ve whatsapp iletişim desteği mevcuttur.

(b)-“6 Aylık Gold Eğitim Paketi” içerisinde SATICI tarafından ALICI’ya özel hazırlanan antrenman programı, beslenme planlaması ve supplement planlamasından oluşmaktadır. Programların BK Fitness mobil uygulama ve whatsapp iletişim desteği mevcuttur.

(c)-“12 Aylık Gold Eğitim Paketi” içerisinde SATICI tarafından ALICI’ya özel hazırlanan antrenman programı, beslenme planlaması ve supplement planlamasından oluşmaktadır. Programların BK Fitness mobil uygulama ve whatsapp iletişim desteği mevcuttur.

 

SÖZLEŞME TARİHİ, İFA ZAMANI, MÜCBİR SEBEPLER:

MADDE 6-

(1)Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir.

(2)Alıcı, satın aldığı hizmeti aktifleştirmek istediği zaman hizmet içerisinde kişisel anket formunu doldurur. Paket içerisindeki anketin doldurulup paketin aktifleştirilmesinden sonraki 48 saat içerisinde Satıcı tarafından hazırlanan kişiye özel programlama alıcıya teslim edilir. Teslim ile birlikte Satıcı ifa yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. 

(3)Sözleşmenin kurulduğu tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İş bu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 7-

(1)Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

(2)Satıcı, Alıcı'nın satın almış olduğu Mal/Hizmet'in Alıcı'ya teslim ederek sözleşmedeki edimini ifa etmiş olur.

(3)Satıcı, mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

(4)https://www.barankalayci.com/ dan kredi kartı, havale ve EFT yolu ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı; siparişin verildiği an değil, tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 8-

(1)Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

(2)Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

(3)Alıcı. https://www.barankalayci.com/ internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

(4)Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. 

 

CAYMA HAKKI:

MADDE 9-

(1)ALICI hizmeti/paketi satın aldıktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Alıcı hizmeti/paketi satın aldıktan sonra anketi doldurup hizmeti/paketi aktifleştirirse  cayma hakkını hiçbir suretle kullanamaz. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15) 

(2)Cayma hakkının kullanılması halinde:

(a)Alıcı'ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen hizmetin iade edilmesi zorunludur.

(b)Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir.

(c)Cayma hakkı süresi Alıcının hizmeti/paketi satın aldığı günden itibaren başlar.

(d)Program teslim edildikten/gönderildikten sonra hizmet bedeli iade edilmez. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15)

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR:

MADDE 10-

(1)Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15 maddesi uyarınca, Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

(a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

(b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

(c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

(ç)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

(d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

(e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

(f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

(g)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

(h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

(2)İşin niteliği gereği -özel olarak- paketin süresine ve program sayısına bakılmaksızın; Alıcı, hizmeti/paketi satın aldıktan sonra anketi doldurup paketi/hizmeti aktifleştirirse hiçbir şart ve sürede cayma hakkını kullanamaz. Haliyle herhangi bir hizmet bedeli iade edilmez.

 

GİZLİLİK:

MADDE 11-

https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan Gizlilik Politikası taraflarca onaylanmış olup, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

ALICININ TEMERRÜDÜ:

MADDE 12-

(1)Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir. Satıcının bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

(2)Alıcı'nın hizmeti teslim almada temerrüde düşmesi ve Alıcı'nın bildirdiği teslimat adresinde bulunmaması halinde, ilgili ürün kargo firmasının ilgili şubesinden en geç 3 (üç) gün içerisinde teslim alınır. Aksi halde, Satıcı sözleşmeyi ifa etmiş sayılır ve Alıcı'nın talebi üzerinde ikinci kez sevk edilen ürüne ilişkin sevkiyat (kargo) masrafları Alıcı'ya aittir.

 

DELİL SÖZLEŞMESİ :

MADDE 13-

(1)Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 14-

(1)Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan iletecektir. Şikayetin iletilmesi halinde sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

(1)İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

YÜRÜRLÜLÜK:

MADDE 15-

(1)ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SON HÜKÜM

MADDE 16-

16 (onaltı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda paket hizmetin satın alınması ile onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

ALICI                                                                        SATICI