Baran Kalaycı Online Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI 

Kişisel verileriniz Kanunun ilgili maddeleri uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak ve işbu metin kapsamında gerekli tüm aydınlatmalar neticesinde tarafınızda verilen açık rıza kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta ve işlenmektedir.

Baran Kalaycı Online Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri LTD. ŞTİ. (‘‘Şirket’’) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni çerçevesinde, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr hizmetlerin veya farklı hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, abonelik/üyelik ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ifası, bu kapsamda yapılacak tahsilat işlemleri ile doğrudan doğruya ilişkili olması sebebiyle ve üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması, kulüp ve üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmek adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma, hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak işlenmektedir. 

 

Yukarıda belirttiğimiz ve hukuken açık rızanızın arandığı hususlara ilişkin olarak, Üyelik/Abonelik satın alma ya da anket doldurup program oluşturma işlemleri sırasında vermiş olduğunuz ve aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verileriniz Kanun’un öngördüğü şartlarda, yukarıda ve aydınlatma metninde bahsedilen amaçlar dahilinde  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Baran Kalaycı Online Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından ve ortakları, iş ortakları, grup şirketleri, hissedarları, halefleri, çalışanları ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kaydedilmesi, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, yurtiçinde veya yurt dışında bulunan şirket hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilmesi, devredilebilmesi, sınıflandırılabilmesi ya da verilerin kullanılmasının engellenebilmesi, Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebilmesi için işbu metnin tarafınızdan onaylanması suretiyle açık rızanıza başvurmaktayız.

 

İşbu açık rıza metnini onaylamak suretiyle KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızanız olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğinizi; bu hususta tarafınıza gerekli aydınlatmanın, yapıldığını, haklarınızın ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde tarafınıza aktarıldığını; söz konusu bu bilgilendirme metni okuduğunuzu, işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğunuzu ve anladığınızı; Aydınlatma metninde belirtilen tüm hususlar ile birlikte mevcut veriler üzerinde yapılan analizlerden yeni verilerin elde edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin tarafıma iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için şahsınızla iletişime geçilebilmesi ve bu anlamda e-posta ve smsler gönderilebilmesi, telefon aramaları yapılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere “ad soyad, şehir/ülke, doğum tarihi, e-mail adresi, telefon numarası, cinsiyet, sağlık, IP adresi” bilgilerinizin işlenmesine; bu verilerin sözleşme ilişkisinde olunan sms ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmasına bu beyanınızın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradeniz ile kabul ve beyan etmiş bulunmaktasınız. 

 

Bu kapsamda daha detaylı bilgilere “www.barankalayci.com” adresinde yer alan KVKK sayfası, aydınlatma metni ve gizlilik politikasından ulaşabilirsiniz.