BARAN KALAYCI MADNESS CHALLENGE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

MADDE 1-

(1) İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde

imzalanmıştır.

(2)SATICI(sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Unvanı :BARAN KALAYCI ONLİNE DANIŞMANLIK VE KOÇLUK

 

HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

 

ADRES 

Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak  NO-42-44 Kat:3 Kapı No :7  Kadıköy / İstanbul

 

E-POSTA :trainerbaran@gmail.com

TEL :0533 474 92 03

(3)ALICI / KİŞİ (sözleşmede bundan sonra "YARIŞMACI" olarak anılacaktır)

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

(4)İş bu sözleşmeyi kabul etmekle YARIŞMACI, sözleşme konusu siparişi onayladığı

takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü

altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

MADDE 2-

(1)İş bu Madness Challenge Abonelik Sözleşmesi, https://www.barankalayci.com/ sitesinde

yer alan abonelik sözleşmesinin (https://www.barankalayci.com/Sayfalar/abonelik-

sozlesmesi-7) eki mahiyetinde olup iş bu sözleşmede yer alan özel düzenlemeler dışında

abonelik sözleşmesinde yer alan düzenlemeler aynen geçerlidir. Nitekim MADNESS

CHALLENGE ABONELİK hizmeti; şirketimizce sunulan ABONELİK hizmetinin özel bir

türü mahiyetindedir.

(2)Abonelik sözleşmesinden farklı olarak şirketimizce sunulan MADNESS yarışma süreci (2

ay) için peşinen ve nakden ücret alınacak olup ayrıca bir abonelik hizmet bedeli tahsil

edilmeyecektir. Yarışma sürecinin bitiminde (2. Ayın sonunda) iş bu MADNESS

CHALLENGE ABONELİK sözleşmesi, ABONELİK sözleşmesi olarak devam edecek ve

Abonelik sözleşmesindeki hükümler uygulanacaktır.

(3)Söz konusu Madness yarışmasının sonucunda Satıcı tarafından belirlenen ve

https://www.barankalayci.com/ sitesinde açıkça belirtilen şartlara uygun şekilde yarışmacılar

arasından en başarılı ve şartlara en uygun olan 10 kişi belirlenecektir. Bu kişiler Satıcı

tarafından belirlenen ödülleri almaya hak kazanacaktır.

(4)İş bu Madness Challenge Abonelik Sözleşmesi’nin konusu, YARIŞMACI’nın

https://www.barankalayci.com/ Online Portal üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmek ve

işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, YARIŞMACI olması akabinde, YARIŞMACI

tarafından doldurulan anket ve verilen bilgiler doğrultusunda SATICI tarafından sunulacak

hizmetin şartlarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

(5)https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme, mesafeli satış

sözleşmesi, abonelik sözleşmesi ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura

işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. İş bu sözleşmede yer almayan hükümlerle ilgili

mesafeli satış sözleşmesi ve abonelik sözleşmesindeki hükümler aynen uygulanır.

SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

MADDE 3-

 

(1) https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan abonelik sözleşmesinin 3. Maddesi iş bu

MADNESS CHALLENGE ABONELİK sözleşmesi için de aynen geçerlidir.

MADNESS CHALLENGE ABONELİK HİZMETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

MADDE 4-

(1)SATICI tarafından sunulan madness challenge abonelik hizmeti yarışma süresince (2 aylık

süreyle) sınırlı olup belirli süreli bir sözleşmedir. Fakat yarışma süresinin bitiminden itibaren

iş bu madness challenge abonelik sözleşmesi, belirsiz süreli abonelik sözleşmesine

dönüşecektir. Abonelik sözleşmesi ise belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olup; 6502

Sayılı kanunun 52/4. maddesi uyarınca taraflardan biri tarafından iptal talebinde

bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Abonelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır.

(2)İnternet sitemizde yer alan MADNESS CHALLENGE Abonelik Bedeli, YARIŞMACI

tarafından nakden ve peşinen ödenecek olup şirketimizce yarışma süreci boyunca başkaca bir

ABONELİK bedeli tahsil edilmeyecektir. Yarışma sürecinin sonunda iş bu madness challenge

abonelik sözleşmesi, abonelik sözleşmesine dönüşeceğinden; Aylık Abonelik Bedeli, ABONE

tarafından Abonelik Sözleşmesinde belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her

ayın başında düzenli olarak ABONE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından

tahsil edilir. Aylık Abonelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus

şirketimizin belirleyeceği ve ABONE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden

ABONE’ye bildirilecek olup; ABONE’nin Aylık Abonelik Bedeli’nde yaşanan değişiklik

nedeni ile kanun ve sair mevzuattan doğan hakları saklıdır.

(3)İş bu sözleşmede 4. Maddede özel olarak belirtilen hükümler dışında ABONELİK

sözleşmesinin 4. Maddesinde belirtilen hükümler aynen uygulanmaya devam edecektir.

HİZMETİN TESLİMİ VE ŞEKLİ

MADDE 5-

(1)SATICI tarafından, YARIÇMACI’nin açık rızası dahilinde verilecek bilgilere istinaden

YARIŞMACI’ya özel olarak hazırlanan uzaktan eğitimin içerikleri

https://www.barankalayci.com/ web sitesinde detaylıca açıklanmıştır.

(2)Hizmetin içeriği; -YARIŞMACI tarafından doldurulan anket dikkate alınarak-

YARIŞMACI’ya (kişiye) özel hazırlanan antrenman programı, beslenme planlaması ve

supplement planlamasından oluşmaktadır. Programların BK Fitness mobil uygulama ve

whatsapp iletişim desteği mevcuttur.

(3)Yarışma sonucunda Satıcı tarafından belirlenecek olan 1. Kişiye Amerika ödülü verilecek

olup ondan sonraki 9 kişiye Satıcı tarafından belirlenecek ödüller verilecektir.

(a)Yarışma sonucunda 1. Olan kişiye verilecek Amerika ödülünde 18 yaşından büyük olma

şartı aranacaktır. Eğer 1. Olan kişi 18 yaşından küçükse ailesinin açık rıza ve muvafakati ile

söz konusu ödülü almaya hak kazanacaktır.

(b)Amerika ödülü kapsamında Amerika’ya gidecek olan kişinin gidişi, dönüşü ve ülke dışında

bulunduğu bütün süre zarflarında ortaya çıkabilecek cezai ve hukuki bütün yükümlülükleri ve

sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

(c)Amerika ödülünü kazanacak olan yarışmacının bir kısım masrafları şirketimizce

karşılanacaktır. Karşılanacak olan bir kısım masrafların neler olduğu ile ilgili detaylı bilgiler

web sitemizde yer almaktadır. Karşılanacak olan bir kısım masraflar bakımından harcamalar 1

USD’nin 25 TL’yi aşması halinde, aşan kısım şirketimizce karşılanmayacaktır.

(d)Kazanılan Amerika ödülü 2023 yılı içerisinde kullanılabilecektir. Amerika ödülünün 2023

yılı içerisinde kullanılmaması durumunda para ödülüne çevrilecektir.

(e)Yarışma sonucunda 2. Olan kişiye 6 aylık spor salonu üyeliği ödül olarak verilecektir. Söz

konusu 6 aylık üyeliğin toplam fiyatı 6.000 TL ile sınırlı olup 6.000 TL’nin üzerine çıkılması

halinde hukuki sorumluluk yarışmacının kendisinde olacaktır.

 

(4)Sözleşmenin konusunu oluşturan Madness Challenge yarışmasının başlangıç tarihi, şartları

ve ödülleri https://www.barankalayci.com/ web sitesinde detaylıca açıklanacaktır.

SÖZLEŞME TARİHİ, İFA ZAMANI, MÜCBİR SEBEPLER:

MADDE 6-

(1)Sözleşme tarihi, Satıcı tarafından belirlenen ve internet sitesinde duyurulacak olan

yarışmanın başlangıç tarihidir.

(2)Yarışmacı, 26 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında aktifleşecek olan kişisel anket formunu

doldurur. Anketin doldurulup aboneliğin aktifleştirilmesinden sonraki 1 hafta içerisinde Satıcı

tarafından hazırlanan kişiye özel programlama alıcıya teslim edilir. Teslim ile birlikte Satıcı

ifa yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

(3)Sözleşmenin kurulduğu tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri

dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile

yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da

bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet,

savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve

iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz

kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı

esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları

doğmayacaktır. İş bu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan

her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 7-

(1)Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere

Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller

dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

(2)Satıcı, Yarışmacının ve yarışma sürecinin bitiminde Abonenin satın almış olduğu Hizmet'i

Yarışmacıya/aboneye teslim ederek sözleşmedeki edimini ifa etmiş olur.

(3)Satıcı, mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya

hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde

Yarışmacıya/Aboneye bildirmekle yükümlüdür.

(4)https://www.barankalayci.com/ dan kredi kartı yolu ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin

işleme alınma zamanı; siparişin verildiği an değil, tahsilatın yapıldığı andır.

YARIŞMACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 8-

(1)Yarışmacı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz

yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

(2)Yarışmacı, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini ve abonelik sözleşmesinde

yer alan hükümleri kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun

ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

(3)Yarışmacı, https://www.barankalayci.com/ internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık

adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil

olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile

ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı ,

şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet

ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini

kabul ve beyan eder.

 

(4)Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Yarışmacıya/Aboneye ait kredi kartının

Yarışmacının/Abonenin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız

veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun

mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Yarışmacı/Abone kendisine teslim edilmiş

olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür.

(5)Yarışmacı/Abone, abonelik bedellerinin tahsili için sisteme kaydettiği kredi kartının hamili

olduğunu; kredi kartının hamili olmaması durumunda kredi kartının hamilinden gelen

taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

(6)Yarışmacı/Abone, aboneliğini veya abonelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak

üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ABONELİĞİN İPTALİ

MADDE 9-

(1)İşbu belirli süreli MADNESS CHALLENGE ABONELİK SÖZLEŞMESİ, yarışma

süresiyle kısıtlı olarak yürürlükte kalacak olup yarışma sürecinin bitiminde kendiliğinden

abonelik sözleşmesine dönüşecektir. Belirsiz süreli abonelik sözleşmesi ise niteliği gereği

Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

(2)Madness Challenge Abonelik Sözleşmesini kabul edip yarışmaya katılan ve akabinde

üyeliklerini iptal etmeyen Abonelerin aylık abonelik bedeli kampanyalı ve avantajlı olarak

179 TL olacaktır.

(3)İş bu Madness Challenge Abonelik Sözleşmesinin -hizmetin niteliği gereği- anketin

doldurulup programın yarışmacıya tesliminden sonra iptali mümkün değildir. Ancak ve ancak

henüz anket doldurulmadan ve kayıt aktifleştirilmeden iptali mümkündür. Yarışma sürecinin

akabinde iş bu sözleşme kendiliğinden abonelik sözleşmesine dönüşeceğinden Abone,

herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman üyeliğini sona

erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen Abone, Online Abone Portalı üzerinden

Abonelik iptal talebini şirketimize iletebilecektir. Abone tarafından ödemesi yapılan aya

ilişkin aboneliğin iptali mümkün olmamasına rağmen izleyen aylara ilişkin abonelik iptali

gerçekleştirilebilir.

(4)Aboneliğin iptal edilmesinden sonra Abonenin şirketimize tekrardan Abone olması

halinde, Abone yeni Aboneliğin başlangıç tarihindeki güncel Abonelik Ücretini ve Abonelik

bedellerini ödemekle yükümlü olacaktır.

(5)Şirketimiz herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak suretiyle işbu

Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve Aboneliği iptal etmek hakkına sahiptir.

(6)Abonenin Sözleşme kapsamında ödemekle mükellef olduğu bedellerin şirketimizden

kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden abonelik

kısıtlanır ve abonelik askıya alınır. Şirketimiz tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere

rağmen abonelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde abonelik sistem

üzerinden kendiliğinden iptal edilir.

(7)Askıya alınan abonelik hallerinde abone, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden

yaralanamayacak olup; şirketimiz tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin

Abone tarafından ödenmesi halinde Abonelik tekrar aktif hale gelecektir. Abone, aboneliğinin

askıda olduğu zaman zarfında Abonelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye

devam edilir. Abone tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde,

şirketimiz Abonelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı sıra ilgili bedellerin tahsili için dava

açmak ve/veya icra takibi başlatmak dâhil her türlü yasal hakkı saklıdır.

CAYMA HAKKI:

MADDE 10-

 

(1)Yarışmacı hizmeti satın aldıktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe

göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma

hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak

bildirimde bulunulması şarttır. Yarışmacı hizmeti satın aldıktan sonra anketi doldurup hizmeti

aktifleştirirse cayma hakkını hiçbir suretle kullanamaz. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

madde 15)

(2)Cayma hakkının kullanılması halinde:

(a)Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün

bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir.

(b)Cayma hakkı süresi Alıcının hizmeti/paketi satın aldığı günden itibaren başlar.

(c)Program teslim edildikten/gönderildikten sonra hizmet bedeli hiçbir suretle iade edilmez.

(Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15)

GİZLİLİK:

MADDE 11-

https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, KVKK Aydınlatma

Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı taraflarca

onaylanmış olup, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

YÜRÜRLÜLÜK:

MADDE 12-

(1)Yarışmacı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu

sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde

işbu sözleşmenin sitede Yarışmacı/Abone tarafından okunup kabul edildiğine dair onay

alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SON HÜKÜM

MADDE 13-

13 (onüç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Yarışmacı/Abone tarafından

elektronik ortamda hizmetin satın alınması ile onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal

yürürlüğe girmiştir.

YARIŞMACI/ABONE SATICI